Wat?

De startsessie heeft tot doel om:

 • Algemene informatie geven over wat is MVO, wat zijn SDG’s, waarom is MVO belangrijk voor de gemeente.
 • Informatie geven over het verloop van het MVO-traject.
 • Peilen bij de leden van de kopgroep naar de kennis over MVO.
 • Peilen naar een eerste inschatting bij de koproep over het belang en maturiteitsniveau van MVO in de organisatie.
 • Afspraken maken rond het verzamelen van lokale gegevens.
 • Heeft u de Indruk dat het maturiteitsniveau MVO in organisatie gegroeid is door het MVO-traject?

  Dankzij het traject is het inzicht gegroeid dat MVO reeds een belangrijke pijler is binnen de organisatie die nog verder kan groeien. Het traject maakte mogelijk dat MVO op de voorgrond kwam en bespreekbaar werd over de diensten heen.

 • Heeft u de Indruk dat het maturiteitsniveau MVO in organisatie gegroeid is door het MVO-traject?

  Het traject verliep organisatie-breed, gedeelde verantwoordelijkheid van alle diensten. Het traject maakt duidelijk wat we al doen, maar heeft de intensiteit bij de medewerkers ook verhoogd (ze zijn dingen gaan opzoeken, hebben zich verdiept). Dankzij het traject is MVO minder vrijblijvend geworden en is het op een meer professionele wijze op de kaart van de organisatie en haar medewerkers gezet.

 • Heeft u de Indruk dat het maturiteitsniveau MVO in organisatie gegroeid is door het MVO-traject?

  We hebben niet de indruk dat het maturiteitsniveau is gegroeid. Maar naar aanleiding van het MVO-traject wordt een focusgroep ‘duurzaamheid” in het leven geroepen waardoor het niveau verder kan groeien. Eén van de gekozen acties is het systematisch opnemen van een item rond duurzaamheid in het interne personeelsblad en het gemeentelijk informatieblad waardoor MVO consequent onder de aandacht gebracht wordt en verder kan groeien in maturiteit.

 • Zal het MVO-verhaal verder aandacht krijgen in de organisatie na het traject? Hoe wil u dit aanpakken?

  Het eindrapport – MVO-actieplan – zal worden gebruikt bij de opmaak van de omgevingsanalyse waardoor de informatie uit het MVO-traject doorsijpelt naar het meerjarenplan.

 • Zal het MVO-verhaal verder aandacht krijgen in de organisatie na het traject? Hoe wil u dit aanpakken?

  MVO zal verder aandacht krijgen onder de kapstok van de SDG’s. De methodiek van de impact wizard kan hierbij opnieuw worden toegepast.

 • Zal het MVO-verhaal verder aandacht krijgen in de organisatie na het traject? Hoe wil u dit aanpakken?

  Er wordt een focusgroep duurzaamheid opgericht die verder de visie rond MVO zal uitbouwen.

 • Heeft u een andere kijk op MVO vergeleken met de startfase?

  De blik op MVO is verscherpt dankzij het MVO-traject

 • Heeft u een andere kijk op MVO vergeleken met de startfase?

  Vooral het gegeven dat MVO organisatie-breed aangepakt kan/moet worden, is blijven
  hangen en deze organisatie-brede aanpak werkt ook inspirerend voor andere domeinen, in het bijzonder omwille van de integratie OCMW/gemeenten.

 • Heeft u een andere kijk op MVO vergeleken met de startfase?

  De gemeente  is zich meer bewust geworden van thema duurzaamheid bv in aankoopdossiers wordt nu ook meer de reflex naar duurzaamheid gemaakt.

Waarom?

 • Zicht krijgen op de stand van zaken MVO beleid in de gemeente: wat zijn bestaande en acties en realisaties, kansen en uitdagingen.
 • Via informatie over MVO – SDG versterken van de kennis en engagement bij de stuurgroep.
 • Focus houden op doelstelling van het project.

Wie?

 • In de 3 pilootprojecten werd de sessie door een medewerker van KINA geleid.
 • Andere optie is een medewerker van de gemeente met ruime kennis op het vlak MVO – SDG of door een externe medewerker of organisatie.

Hoe?

Werkwijzen en methodieken

In de 3 pilootprojecten verliep de eerste sessie als volgt:

 1. Toelichting over wat is MVO? Wat zijn SDG’s en waarom is MVO belangrijk voor de gemeente? Deze toelichting gebeurt door een moderator. De moderator is een medewerker of externe begeleider met een basiskennis van MVO en de SDG’s. In de pilootprojecten werd deze toelichting gegeven door een stafmedewerker van KINA.
 2. Informatie over het verloop van het traject door de moderator.
 3. Rondetafelgesprek over: wat betekent MVO momenteel voor de organisatie? Hoe zie je dit vertaalt binnen je eigen dienst? welke zijn concrete acties? Leeft MVO ook tussen de verschillende diensten? Staat MVO vermeld in de visie/missie van de organisatie?, … Het is belangrijk dat de moderator op de hoogte is van wat er bestaat. Ondertekende de gemeente de burgemeestersconvenant? Bestaat er reeds een visie rond duurzaamheid?
 4. Uitvoeren full MVO-scan. De MVO-scan is een handige tool die de maatschappelijke verantwoordelijkheid van het bestuur in kaart brengt. Aan de hand van een aantal stellingen kunt u zien hoe goed uw overheidsorganisatie scoort op verschillende MVO-thema’s. Dat zijn tegelijkertijd ook thema’s die belangrijk (kunnen) zijn voor het duurzaamheidsbeleid van een (lokale) overheid. De MVO-scan biedt u ook een overzicht van uw sterke en zwakke punten. Na invullen van de MVO-scan wordt de score bekend gemaakt. Hou er rekening mee dat de MVO-score een indicatie is, en dus niet absoluut. Deze score hangt onder meer af van hoe zelfkritisch de scan wordt ingevuld. Bovendien kunnen, los van de resultaten van de scan, ook nog andere MVO-thema’s belangrijk zijn voor het lokaal bestuur.
 5. Afsluitend worden afspraken gemaakt met betrekking tot het verder inwinnen en verwerken van concrete lokale informatie relevant voor MVO. Deze informatie wordt in de volgende sessie besproken (zie volgende stap lokale foto).

Tips - Ervaringen - Hulpmiddelen

Tips

 • Maak voldoende tijd voor duiding rond wat is MVO en vragen hierrond vanuit de kopgroep. Maak ook duidelijk wat het verschil is tussen duurzaamheid, MVO en de SDG’s. Er kan immers al snel verwarring ontstaan.
 • Laat voldoende tijd en ruimte om iedereen aan het woord te laten. Betrek alle leden in de kopgroep. Maak eventueel gebruik van een methodiek waarbij alle leden van de Kopgroep individueel kunnen noteren wat zij verstaan onder MVO (mindmapping).
 • Zorg voor een goede voorbereiding en verslaggeving. Stel hiervoor een moderator of procesbegeleider aan. Het succes van het traject zal sterk afhangen van de tijdsinvestering van de procesbegeleider en de sturing die mogelijk is.
 • In de drie pilootgemeenten begeleidde een externe procesbegeleider het traject. Dit heeft een aantal belangrijke voordelen:
  • De externe medewerker is trekker en bewaker van het traject: wat, waar, welke timing, wat zijn de spelregels?
  • Neutrale positie: Een externe procesbegeleider is niet verbonden aan één dienst of beleidsdomein. Bovendien benadert deze procesbegeleider de leden van de Kopgroep onbevooroordeeld. Als buitenstaander wordt de procesbegeleider minder afgeremd door mogelijke bestaande spanningen.
  • Moeilijke punten bespreekbaar maken: een externe begeleider kan bepaalde pijnpunten die naar boven komen, bespreekbaar maken. Voor medewerkers kan dit omwille van interne relaties of posities soms niet altijd evident zijn.
  • Out-of-the-box denken: Een externe begeleider is vaak niet vertrouwd met de lokale organisatiecultuur en werkwijzen. Dit kan kansen bieden om ideeën aan te reiken die voor de interne medewerkers niet vanzelfsprekend zijn. Een externe begeleider zal in veel gevallen vertrouwd zijn met MVO en heel wat praktijkvoorbeelden kennen.
 • Ga op een juiste wijze om met mogelijke weerstanden binnen de stuurgroep bv door goede praktijkvoorbeelden te geven om aan te tonen dat werken rond duurzaamheid effectief werkt.
 • Benadruk de opportuniteiten en sterktes van de kopgroep.
 • Toets bij de leden van de kopgroep ook af of ze vinden dat de kopgroep voldoende representatief is samengesteld en durf ook de vraag te stellen of ze vinden dat de kopgroep te ruim is samengesteld
 • Leg de focus op de timing en focus op de doelstelling om te komen tot het formuleren van een beperkt aantal doelstellingen, acties en metingen.