Wat?

Na een eerste kennismaking wordt er een grondigere analyse gemaakt van wat de gemeente nu al doet op het vlak van Maatschappelijk Verantwoord ondernemen. Het gaat dus voornamelijk over een inventarisatie van de interne werking, doelstellingen en acties van het gemeentebestuur met betrekking tot duurzaamheid. Een externe omgevingsanalyse kan ondersteuning bieden bij het bepalen van strategische thema’s en prioritaire doelstellingen.

 • Heeft u de Indruk dat het maturiteitsniveau MVO in organisatie gegroeid is door het MVO-traject?

  Dankzij het traject is het inzicht gegroeid dat MVO reeds een belangrijke pijler is binnen de organisatie die nog verder kan groeien. Het traject maakte mogelijk dat MVO op de voorgrond kwam en bespreekbaar werd over de diensten heen.

 • Heeft u de Indruk dat het maturiteitsniveau MVO in organisatie gegroeid is door het MVO-traject?

  Het traject verliep organisatie-breed, gedeelde verantwoordelijkheid van alle diensten. Het traject maakt duidelijk wat we al doen, maar heeft de intensiteit bij de medewerkers ook verhoogd (ze zijn dingen gaan opzoeken, hebben zich verdiept). Dankzij het traject is MVO minder vrijblijvend geworden en is het op een meer professionele wijze op de kaart van de organisatie en haar medewerkers gezet.

 • Heeft u de Indruk dat het maturiteitsniveau MVO in organisatie gegroeid is door het MVO-traject?

  We hebben niet de indruk dat het maturiteitsniveau is gegroeid. Maar naar aanleiding van het MVO-traject wordt een focusgroep ‘duurzaamheid” in het leven geroepen waardoor het niveau verder kan groeien. Eén van de gekozen acties is het systematisch opnemen van een item rond duurzaamheid in het interne personeelsblad en het gemeentelijk informatieblad waardoor MVO consequent onder de aandacht gebracht wordt en verder kan groeien in maturiteit.

 • Heeft u een andere kijk op MVO vergeleken met de startfase?

  De blik op MVO is verscherpt dankzij het MVO-traject

 • Heeft u een andere kijk op MVO vergeleken met de startfase?

  Vooral het gegeven dat MVO organisatie-breed aangepakt kan/moet worden, is blijven
  hangen en deze organisatie-brede aanpak werkt ook inspirerend voor andere domeinen, in het bijzonder omwille van de integratie OCMW/gemeenten.

 • Heeft u een andere kijk op MVO vergeleken met de startfase?

  De gemeente  is zich meer bewust geworden van thema duurzaamheid bv in aankoopdossiers wordt nu ook meer de reflex naar duurzaamheid gemaakt.

 • Zal het MVO-verhaal verder aandacht krijgen in de organisatie na het traject? Hoe wil u dit aanpakken?

  Het eindrapport – MVO-actieplan – zal worden gebruikt bij de opmaak van de omgevingsanalyse waardoor de informatie uit het MVO-traject doorsijpelt naar het meerjarenplan.

 • Zal het MVO-verhaal verder aandacht krijgen in de organisatie na het traject? Hoe wil u dit aanpakken?

  MVO zal verder aandacht krijgen onder de kapstok van de SDG’s. De methodiek van de impact wizard kan hierbij opnieuw worden toegepast.

 • Zal het MVO-verhaal verder aandacht krijgen in de organisatie na het traject? Hoe wil u dit aanpakken?

  Er wordt een focusgroep duurzaamheid opgericht die verder de visie rond MVO zal uitbouwen.

Waarom?

De lokale foto geeft een grondiger zicht op de (huidige) bijdrage van de gemeente op het vlak van  MVO. Het maakt de huidige doelstellingen en acties die bijdragen aan een duurzame organisatie of samenleving zichtbaar. De lokale foto is een belangrijk instrument voor de kopgroep om een zicht te krijgen op blinde vlekken en thema’s waar reeds sterk wordt op ingezet. De foto geeft een bijkomende houvast om met de resultaten van de MVO-scan aan de slag te gaan, en aandachtig te zijn om geen acties op te zetten die parallel lopen met bestaande initiatieven.

Wie?

In de 3 pilootgemeenten zorgde een medewerker van KINA voor het verwerken van de informatie die na de eerste sessie vanuit de gemeente werd aangeleverd. Deze opdracht kan even goed opgenomen worden door een trekkersfiguur binnen de gemeente.

Hoe?

Werkwijzen en Methodieken

 • Taakverdeling: Tijdens de eerste sessie worden afspraken gemaakt over de aan te leveren gegevens en wie de inventarisatie opmaakt.
 • Gegevensverzameling: De lokale foto wordt opgemaakt aan de hand van volgende documenten:
  • Meerjarenplanning (BBC)
  • Beleidsverklaringen
  • Visienota’s
  • Doelstellingen en actieplannen vanuit de verschillende diensten
  • Relevante informatie vanuit adviesraden
  • Activiteiten vermeld op gemeentelijke website-nieuwbrief
 • Alle doelstellingen en acties die betrekking hebben op duurzaamheid worden genoteerd in een inventarisatiesjabloon. Dit sjabloon kan opgebouwd worden aan de hand van bestaande duurzaamheidskaders of thema’s zodat je een overzichtelijk geheel krijgt en het zichtbaar wordt bij welke thema’s er veel of weinig acties gekoppeld zijn.
  • Koppeling SDG’s: In de piloottrajecten werd de keuze gemaakt om de inventarisatie van de doelstellingen en acties te koppelen aan de 17 duurzaamheidsdoelstellingen. De SDG’s worden hier dus gebruikt als een kapstok voor de inventarisatieoefening. Het is belangrijk dat de medewerker die de verwerking doet, goed op de hoogte is van de SDG’s en hoe deze lokaal vertaald kunnen worden (vb. Deze koppeling zorgt ervoor dat de SDG’s tastbaar worden voor de medewerkers en dat er een duidelijke link naar de lopende acties en doelstellingen wordt gelegd.
  • Er kan evengoed een koppeling gemaakt worden met MVO-thema’s uit de MVO-scan (behoorlijk bestuur, de maatschappij ondersteunen, eerlijk zaken doen, goede werkgever, rechten voor mensen, zorg voor het milieu, …).
 • De lokale foto wordt tijdens de tweede sessie van de kopgroep teruggekoppeld. Het is niet de bedoeling om een allesomvattende inventarisatie voor te leggen, maar wel om de bestaande acties en doelstellingen met betrekking tot duurzaamheid zichtbaar te maken.

Tips - Ervaringen - Hulpmiddelen

Tips bij het doorlopen van deze stap

 • Zorg ervoor dat de afspraken voor de inventarisatie duidelijk zijn. Wie levert welke documenten aan? Wie neemt de inventarisatie op zich en wat is de timing?
 • Het inventariseren is een tijdsintensieve taak. Zorg ervoor dat de medewerker die hiermee belast is voldoende tijd hiervoor vrij gemaakt krijgt. Indien er onvoldoende tijd is, beperk deze oefening dan tot de grote lijnen.

Ervaringen

 • Piloot 1: de lokale foto houdt de organisatie een spiegel voor: wat doen we en wat zouden we meer kunnen doen. De ambitie die er reeds was binnen de organisatie wordt hierdoor versterkt, aanzet om de lat nog hoger te leggen
 • Piloot 2: De lokale foto geeft een beeld over wat we reeds doen maar biedt ook ruimte voor discussie: zijn we ook goed bezig met wat we doen en stimuleert om nog beter te doen.
 • Piloot 3: de lokale foto geeft een beeld over de acties in de organisatie die je soms niet meer voor ogen hebt en kan naar de toekomst toe ook bruikbaar zijn voor de opmaak van de omgevingsanalyse.