Wat?

 • MVO-doelstellingen maken duidelijk welke resultaten u wil bereiken voor welke MVO-thema’s.
 • Heeft u een andere kijk op MVO vergeleken met de startfase?

  De blik op MVO is verscherpt dankzij het MVO-traject

 • Heeft u een andere kijk op MVO vergeleken met de startfase?

  Vooral het gegeven dat MVO organisatie-breed aangepakt kan/moet worden, is blijven
  hangen en deze organisatie-brede aanpak werkt ook inspirerend voor andere domeinen, in het bijzonder omwille van de integratie OCMW/gemeenten.

 • Heeft u een andere kijk op MVO vergeleken met de startfase?

  De gemeente  is zich meer bewust geworden van thema duurzaamheid bv in aankoopdossiers wordt nu ook meer de reflex naar duurzaamheid gemaakt.

 • Heeft u de Indruk dat het maturiteitsniveau MVO in organisatie gegroeid is door het MVO-traject?

  Dankzij het traject is het inzicht gegroeid dat MVO reeds een belangrijke pijler is binnen de organisatie die nog verder kan groeien. Het traject maakte mogelijk dat MVO op de voorgrond kwam en bespreekbaar werd over de diensten heen.

 • Heeft u de Indruk dat het maturiteitsniveau MVO in organisatie gegroeid is door het MVO-traject?

  Het traject verliep organisatie-breed, gedeelde verantwoordelijkheid van alle diensten. Het traject maakt duidelijk wat we al doen, maar heeft de intensiteit bij de medewerkers ook verhoogd (ze zijn dingen gaan opzoeken, hebben zich verdiept). Dankzij het traject is MVO minder vrijblijvend geworden en is het op een meer professionele wijze op de kaart van de organisatie en haar medewerkers gezet.

 • Heeft u de Indruk dat het maturiteitsniveau MVO in organisatie gegroeid is door het MVO-traject?

  We hebben niet de indruk dat het maturiteitsniveau is gegroeid. Maar naar aanleiding van het MVO-traject wordt een focusgroep ‘duurzaamheid” in het leven geroepen waardoor het niveau verder kan groeien. Eén van de gekozen acties is het systematisch opnemen van een item rond duurzaamheid in het interne personeelsblad en het gemeentelijk informatieblad waardoor MVO consequent onder de aandacht gebracht wordt en verder kan groeien in maturiteit.

 • Zal het MVO-verhaal verder aandacht krijgen in de organisatie na het traject? Hoe wil u dit aanpakken?

  Het eindrapport – MVO-actieplan – zal worden gebruikt bij de opmaak van de omgevingsanalyse waardoor de informatie uit het MVO-traject doorsijpelt naar het meerjarenplan.

 • Zal het MVO-verhaal verder aandacht krijgen in de organisatie na het traject? Hoe wil u dit aanpakken?

  MVO zal verder aandacht krijgen onder de kapstok van de SDG’s. De methodiek van de impact wizard kan hierbij opnieuw worden toegepast.

 • Zal het MVO-verhaal verder aandacht krijgen in de organisatie na het traject? Hoe wil u dit aanpakken?

  Er wordt een focusgroep duurzaamheid opgericht die verder de visie rond MVO zal uitbouwen.

Waarom?

 • Er zijn duidelijke doelstellingen en acties nodig om het maatschappelijk verantwoord ondernemen effectief in de praktijk om te zetten.
 • MVO-doelstellingen maken duidelijk welke resultaten je wil bereiken voor welke MVO-thema’s.
 • Doelstellingen bij de gekozen thema’s dienen specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdgebonden (ook wel SMART genoemd) te zijn .
 • De doelstellingen worden geïntegreerd in het algemeen beleid van de gemeente (bv. via de meerjarenplanning).

Wie?

Kopgroep formuleert doelstellingen en koppelt hieraan concrete acties.

Hoe?

Keuze van doelstellingen

 • De trekker of procesbegeleider zal met de droombeelden (per thema) aan de slag gaan en trachten om deze logisch te bundelen en groeperen. In het voorbeeld van één van de pilootprojecten merk je dat verschillende wensen of ideeën regelmatig terugkwamen. Deze werden dan onder één doelstelling gegroepeerd.
 • De kopgroep kiest vervolgens maximum 3 doelstellingen per thema: wat gaat het traject opleveren.

 • Per thema kiezen de deelnemers twee acties die ze vanuit hun domein, ervaring, als prioritair beschouwen.

Tips - Ervaringen - Hulpmiddelen

 • Ervaringen : getuigenis op basis van bevraging of interviews.
 • Het risico bestaat dat een deel van de kopgroep of een bepaalde dienst zich niet langer betrokken voelt bij een doelstelling en de daaraan gekoppeld actie. Streef daarom naar de keuze van doelstellingen met een transversaal karakter of zorg er in ieder geval voor dat dit deel van de kopgroep verder betrokken wordt in het traject door hen te informeren of door bijvoorbeeld een terugkom-moment te organiseren met de volledige kopgroep.